معرفی

مشخصات فردی

مهدی رفیع زاده

نام - نام خانوادگی : مهدی   رفیع زاده

پست الکترونیکی : m_rafizadeh@azad.ac.ir; mehdi@aut.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی شیمی - پتروشیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی شیمی (پلیمر)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : مک گیل (مونترال-کانادا)

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

سارا خوشگوار - دانشجوی کارشناسی ارشدنحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی شیمی

محل خدمت : گروه مهندسی شیمی - دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر

مرتبه علمی : استاد

پایه : 25

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1375-12-21

مهدی رفیع زاده
مهدی رفیع زاده

محل خدمت :
    گروه مهندسی شیمی - دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر
مرتبه علمی :
    استاد
^